Zásady ochrany osobných údajov

V Zeldeo považujeme vaše osobné údaje za dôverné a pri práci s nimi postupujeme v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Nariadenie GDPR).

Vyplnením online formulára vyslovujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, ktoré použijeme iba pre tie účely, na ktoré nám boli poskytnuté - teda za účelom vyžiadania ďalších informácií, prípadne ako je to uvedené v mieste zberu údajov a je zrejmé z kontextu zberu údajov.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, ani neposkytujeme žiadnym iným subjektom a prijímame všetky primerané opatrenia na ich ochranu.